Fundacja Dialogu Kultur i Religii

Prowadzimy działalność naukową, naukowo – techniczną, oświatową, szkoleniową, kulturalną oraz działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego.

Image
Image
PROJEKT „W DRODZE DO SUKCESU”

Lider projektu:

Fundacja Dialogu Kultur i Religii
ul. Krasińskiego 38B/33
01-799 Warszawa
 
Biuro Projektu
ul. Jagiellońska 78 piętro III lok. 4.11A,
03-301 Warszawa Tel: 22 112 41 49  e-mail: projekt@fdkir.pl
 
Partner projektu:
Akademia Kultury Informacyjnej Sp. z o.o.
03-301 Warszawa ul. Jagiellońska 78, IV piętro 22 506 57 90


O PROJEKCIE

Celem projektu jest podniesienie kompetencji 100 pracowników OWES w zakresie standardów usług OWES i przygotowanie 10 konsultantów OWES do wspierania PES w podmiocie ubiegania się o zamówienia publiczne w okresie realizacji projektu tj. od 2020-04-01 r. do 2023-10-31 r. Standardy usług zalecają, aby każdy członek kadry OWES podnosił swoje kompetencje poprzez szkolenia, warsztaty i doradztwo.

GRUPA DOCELOWA

Wsparciem ramach projektu objęta zostanie kluczowa kadra OWES, którą stanowią animatorzy, kluczowi doradcy, kluczowi doradcy biznesowi, pracownicy wspierający doradców, pracownicy monitorujący działania PES i PS oraz pracownicy odpowiedzialni za koordynowanie działań partnerskich z województwa mazowieckiego, łódzkiego oraz kujawsko-pomorskiego.


STRONA INTERNETOWA PROJEKTU

REKRUTACJA DO PROJEKTU  „W DRODZE DO SUKCESU”

ETAPY PROJEKTU

 1. Diagnoza w zakresie podnoszenia kompetencji
 2. Opracowanie programów szkoleń oraz harmonogramu
 3. Szkolenia
 4. Przygotowanie konsultantów ds. zamówień publicznych
 5. Organizacja dwudniowego szkolenia służącego wymianie doświadczeń i wiedzy pomiędzy kierownikami wszystkich OWES z każdego z makroregionów.

KRYTERIA I ETAPY REKRUTACJI

Kryteria rekrutacji:

 • reprezentatywność - rekrutacja zostanie przeprowadzona w sposób umożliwiający udział przynajmniej 3 osoby z każdej zgłaszanej się instytucji
 • kolejność zgłoszeń
 • utworzenie listy rezerwowej

Etapy rekrutacji :

 • ogłoszenie wyników rekrutacji i przesłanie informacji do uczestników/instytucji
 • weryfikacja dokumentacji rekrutacyjnej zawierającej m.in. pytania o specjalne potrzeby osób z niepełnosprawnością
 • utworzenie list uczestników szkoleń i list rezerwowych
 • wysłanie informacji do osób zakwalifikowanych
 • podpisanie z uczestnikami umów regulujących najważniejsze zasady udziału w projekcie.
Propozycje działań przyczynią się do osiągnięcia celu wytyczonego w  Strategii EUROPA 2020- osiągnięcie w 2020 r. wskaźnika stopy zrównoważonego rozwoju . Działania przewidziane w projekcie spowodują ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego młodzieży i zmniejszenie  poziomu bezrobocia.

Logo

Tytuł projektu: WSPIERAMY MŁODYCH
Okres realizacji projektu: 2018-09-01 do 2022-03-31

Biuro Projektu
Fundacja Dialogu Kultur I Religii,
03-301 Warszawa ul. Jagiellońska 78
lokal 4.11A, 3 piętro

Tel: 22 112 41 49
fundacja@fdkir.pl 
www.wspieramymlodych.pl

Celem gł. proj. jest zwiększenie  możliwości zatrudnienia 26 młodych osób do 29 r. życia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) - poprzez podwyższenie ich aktywności zawodowej i społecznej .
Zakłada się, że realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia stosunkowo wysokiego poziomu bezrobocia wśród ludzi młodych w wieku do 29 roku życia oraz do przeciwdziałania zjawisku NEET 


images/foto_fundacja.jpg
Image

Nasze cele

Fundacja Dialogu Kultur i Religii została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 5 grudnia 2012r. a działalność rozpoczęła z początkiem 2013 r. W lutym 2013r Fundacja postanowiła rozpocząć działalność gospodarczą i podjęła niezbędne działania w celu dokonania wpisu do Rejestru Przedsiębiorców.

Fundacja jest organizacją pozarządową, która prowadzi działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu społeczności w sferze zadań publicznych wymienianych przez przepisy obowiązujące dla organizacji pożytku publicznego.

Celem Fundacji jest działalność naukowa, naukowo – techniczna, oświatowa, szkoleniowa, kulturalna oraz działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność:
 1. na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 2. charytatywną;
 3. na rzecz osób niepełnosprawnych
 4. na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 5. wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 6. wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 7. na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 8. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 9. promocji i organizacji wolontariatu;
 10. na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 11. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Działalność szkoleniowa

Fundacja w latach 2012-2014r. prowadziła szkolenia i wykłady dotyczące problematyki wykluczenia społecznego na Mazowszu. Zorganizowała cykl szkoleń pt. ‘Własne możliwości własne zorganizowania w przezwyciężaniu wykluczenia” dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Szkolenia były połączone z krótką częścią artystyczną i odbywały się w podziemiach kamedulskich kościoła Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie przy ul Dewajtis3 .

W roku 2017 w ramach programu ASOS 2017  Fundacja realizowała projekt: "SPOTKAJMY SIĘ RAZEM! Centrum Aktywności Międzypokoleniowej".

Założeniem projektu była aktywizacja seniorów, osób niepełnosprawnych, osób młodych pozostających bez pracy, integracja międzypokoleniowa oraz poprawa stanu fizycznego i psychicznego. Celem głównym projektu było natomiast zintegrowanie różnych środowisk lokalnych na rzecz wspólnej aktywnej pracy, zdobywanie nowych doświadczeń oraz włączenie w te działania społeczeństwa Warszawy i okolic.

W ramach projektu zorganizowano 5 działań :

 1. Wspomnienia Seniorów pt. „Ludzkie Losy”. Seniorzy mogli opowiedzieć ludziom młodym ciekawe, nigdzie nie publikowane  historie ze swojego życia.
 2. Warsztaty teatralno-muzyczne. Uczestnicy warsztatów przygotowali i wystawili dramat św. Papieża Jana Pawła II -Promieniowanie ojcostwa. Dramat został przez autora opatrzony podtytułem misterium. Treść dzieła zawiera refleksje o dojrzewaniu do ojcostwa, budowaniu relacji człowieka z Bogiem i ludźmi, o misji ojca w rodzinie. Drugą sztuką przygotowywaną przez młodych ludzi w ramach tego projektu był spektakl pt. „Żyję, by być szczęśliwy czyli krótka opowieść o szczęściu”.
 3. Kurs malarstwa i rysunku w Kołobrzegu w którym udział wzięli seniorzy oraz ludzie młodzi i pod kierunkiem doświadczonych instruktorów malowali ikony i obrazy w nadmorskim plenerze
 4. Międzypokoleniowe warsztaty tańca towarzyskiego
 5. Wspólna wyprawa po Warszawie.

Działalność kulturalna

Fundacja duży nacisk kładzie na działalność kulturalną proponując bezpłatne koncerty, wieczory słowno-muzyczne na wysokim poziomie artystycznym, co jest szczególnie ważne dla osób młodych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, dla bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Każdego roku organizuje około 6 wydarzeń artystycznych, które również pełnią ważną rolę edukacyjną.
Między innymi miały miejsce następujące wydarzenia:
 1. Uroczysty koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego pt. „W OJCZYZNĘ ZAKORZENIONY” na podstawie poematów „Stanisław” „Myśląc Ojczyzna” „Wigilia Wielkanocna 1966” oraz „Tryptyku rzymskiego” Karola Wojtyły.
 2. Wieczór poetycko-muzyczny pt. „Człowiek najwyższą wartością” zrealizowany w oparciu o myśli KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
 3. Wieczór poezji śpiewanej ks. Jana Twardowskiego, Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej w wykonaniu zespołu „Pauza… Raz, Dwa, Trzy…” działającego przy Zespole Szkół Specjalnych nr 101 w Warszawie. Zespół „Pauza… Raz, Dwa, Trzy…” składa się z uzdolnionych artystycznie uczniów i absolwentów Szkoły.
 4. Oratorium „Pracownia przeznaczeń” na motywach dramatu Karola Wojtyły „Brat naszego Boga”
 5. Koncert pt. „Poezja… Wielka Pani” z okazji 10-tej rocznicy śmierci Jana Pawła II. 
 6. Uroczysty koncert karnawałowo-noworoczny w wykonaniu skrzypaczki Agnieszki Flis zatytułowany "Muzyka Pop na Diamentowych Skrzypcach Elektrycznych".
 7. Święta miłości kochanej Ojczyzny…Widowisko słowno-muzyczne z okazji rozpoczęcia świętowania Jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości

FUNDACJA DIALOGU KULTUR I RELIGII

UL. KRASIŃSKIEGO 38B/33
01-779 WARSZAWA
e-mail: fundacja@fdkir.pl

Organizacja Pożytku Publicznego

NIP: 5252544742
REGON: 146463215
KRS: 0000442537

Prezes: Franciszek Płóciennik
Członek Zarządu: Mirosława Bławdziewicz